Indexfonder vinner i längden

20101210
Det finns nackdelar med att spara i kapitalförsäkring. Fördelarna med kapitalförsäkringar marknadsförs av glättiga hemsidor och säljare som med små bokstäver talar om nackdelarna trots att nackdelar är det som avgör om man ska spara i kapitalförsäkring eller ej. Denna artikel kommer därför att fokusera på dessa nackdelar och varna för fallgroparna.

Fördelarna med kapitalförsäkring nämns även här men bara kort. Länkar finns nedan till några olika försäkringsbolag om du vill få deras positiva bild.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är egentligen en livförsäkring som faller ut med oftast 101 procent av värdet av försäkringen. Eftersom den betalar ut en procent mer än värdet så är det en livförsäkring och går under reglerna för livförsäkringar. Om man sparar kapital så får man i vanliga fall betala 30 procent kapitalvinstskatt (f.d. reavinstskatt) på vinsten.

Men om man har samma kapital i en kapitalförsäkring så slipper man betala vinstskatt och betalar istället en årlig avkastningsskatt som ligger på ca 1 procent  av hela värdet i försäkringen. Nackdelen med detta är att avkastningsskatten ska betalas även de år försäkringen går med förlust. Trots att lagstiftaren döpt skatten till avkastningsskatt så är det inte det, utan en schablon- och/eller förmögenhetsskatt då den betalas vare sig försäkringen har avkastning eller ej.

Men ett räkneexepel kan belysa hur detta slår ett enskilt år och eftersom vi här räknar med en genomsnittlig avkastning så behöver vi inte ta hänsyn till att vissa år går med minusresultat. Antag att du sparar 100 000 kr i en svensk indexfond som har en genomsnittlig avkastning på 10 procent vilket medför 10 000 kr i vinst ett år.


Naket fondsparande med
kapitalvinstskatt:

Vinst: 10 000 kr
Skatt: 3000 kr (30% på vinst)

Resultat: 7000 kr

Kapitalförsäkring med
avkastningsskatt:

Vinst 10 000 kr
Skatt 1100 kr  (1% på hela värdet)

Resultat: 8900 kr


Peka i diagrammet för att se värdet.

Kapitalförsäkring innebär alltså att du får betala ca 1 procent avkastningsskatt men inte bara på vinsten på 10.000 kr utan även på kapitalet. Detta "missas" ibland av oskickliga säljare, då det alltså inte är 30 gånger billigare skatt i kapitalförsäkring än vanligt fondsparande.

Resultatet talar trots det till kapitalförsäkringens fördel då man alltså betalar 1900 kronor mindre i skatt per år (1100-3000 kr). Utöver detta så tillkommer dock ofta avgifter i kapitalförsäkringen så besparingen brukar hamna på ca 1500 kronor för kapitalförsäkringen ett enskilt år.

Hur ser då detta ut i termer av fiktiva vinstskattesatser?
Om man jämför detta med exempelvis en skattesats på 32-58 procent för inkomst av tjänst eller med 30 procent för inkomst av kapital eller 22 procent skatt för vinst på bostad så blir det en fiktiv skattesats på kapitalförsäkring på ca 11 procent av vinsten, (1100 kr/10 000 kr), vilket är en mycket moderat skattesats med tanke på att alternativet är kapitalvinstskatt på 30 procent (som dock sjunker till 24 procent vid större vinster, se schablonmetoden nedan.).

Men hur ser det ut på långa tidsperioder? Kapitalvinstskatt kan nämligen ackumuleras från år till år och därmed får man ju även avkastning med ränta på ränta på den skatt man är fiktivt skyldig. Kapitalvinstskatt behöver bara betalas när värdepapper säljs. Detta medför att kapitalförsäkring blir lidande vid mycket långa spartider där spararen är passiv. Men hur många år framåt i tiden ligger brytpunkten när det inte längre är lönsamt att spara i kapitalförsäkring?

Om vi fortsätter med de antagande vi har ovan med 10 procents årlig vinst så innebär en sparhorisont på 35 år att kapitalförsäkring inte ska väljas eftersom du då får lägre avkastning med kapitalförsäkringens årliga skatt. Detta antagande gäller dock om man är passiv sparare eftersom om du gör fondbyten under spartiden så blir resultatet ett annat. (se kalkylark kapitalförsäkring vs fondspar)

Peka på staplarna i diagrammet för belopp.

Detta resonemang har dock inte tagit hänsyn till schablonregeln vid avkastning av kapital. Enligt denna regel har du alltid rätt att beräkna anskaffningsvärdet som 20 procent av försäljningspriset. Detta innebär att varje värdepapper som stigit med mer än 400 procent så är det mer lönsamt att använda schablonregeln istället för verkligt anskaffningsvärde. Om man använder schablonregeln och har en avkastning på mer än 400 procent så blir beskattningen inte längre 30 procent av vinsten utan ända ned till 24 procent.Ett annat mycket förenklat sätt att se det på är att om du sparar 35 år i kapitalförsäkring så har du betalat 35 procent av hela värdet i skatt (dvs 1% per år) istället för att betala 30 procent av vinsten i skatt utan... Men detta förenklade resonemang håller inte om du har mycket stora vinster i slutet på spartiden vilket är fullt möjligt efter 35 år.

Beskattning av kapitalförsäkring jämfört med pensionsförsäkring

Kapitalförsäkring är besläktad med pensionsförsäkring, kapitalpension och andra pensioner som ex tjänstepension, direktpension och IPS. Om man jämför kapitalförsäkring med en vanlig privat pensionsförsäkring så är avkastningsskatten dubbelt så hög på kapitalförsäkring jämfört med pensionsförsäkring. Avkastningsskatten på pensionsförsäkring är ca 0,5 procent per år och räknas exakt ut som 15 procent av föregående års genomsnittliga statslåneränta.

KÄLLSKATTER

Land

             
Skatt
USA15%
Australien15%
Belgien15%
Bulgarien10%
Chile10%
Cypern15%
Danmark15%
Egypten20%
Estland15%
Finland15%
Grekland0%
Indien10%
Island15%
Italien15%
Jamaica22,50%
Japan15%
Kanada15%
Kenya25%
Kina10%
Lettland15%
Litauen15%
Luxemburg15%
Malaysia15%
Norge15%
Storbrit.5-15%
Tanzania25%
Thailand30%
Turkiet20%
Tyskland15%
Ukraina10%
Vitryssland10%
Zimbabwe20%

Bolag på Stockholmsbörsen med säte utomlands och beskattas med källskatt
BolagLand
EnquestUK
Astra ZenecaUK
Costal ContactsKanada
Stora EnsoFinland
TietoFinland
PSINorge
ABBSchweiz
AutolivUSA
EpiceptUSA
OxigeneUSA
MillicomLuxemburg
Källa: Nasdaq OMX
(Privata Affärer)


Eftersom skillnaden av beskattningen i termer av procentenheter är låg cirka en halv procent per år mellan kapitalförsäkring och pensionsförsäkring så kan det ge intyck av att det inte spelar någon roll.

Om man skulle översätta pensionsförsäkringens avkastningsskatt till en fiktiv vinstskattesats så skulle den inte riktigt stämma med den grova kalkylen nedan. Men jämförelsen är ändock intressant då det annars är svårt att jämföra pensionssparande med exempelvis lönearbete eller kapitalvinstskatt. Den fiktiva skattesatsen skulle bli ca 6 procent av vinsten. Så om man ska välja mellan att betala en fiktiv kapitalförsäkringsvinstskatt på 11 procent med 6 procent så skulle de flesta välja att betala den lägre vinstskattesatsen.

Med räkneexemplet ovan skulle utfallet här bli:


Pensionsförsäkring med avkastningsskatt:
Vinst 10 000 kr
Skatt 550 kr  (0,5% på hela värdet:110 000 kr)
Resultat: 9450 kr


Detta är kanske inte så imponerande vid korta spartider på några få år. Men sparar man på mycket lång sikt som det handlar om i ett pensionssparande så blir det stora belopp med ränta-på-ränta effekten.

Antag att du månadssparar tusen kronor i kapitalförsäkring under ett arbetsliv på fyrtio år, i en indexfond med 10 procents årlig avkastning och jämför det med motsvarande sparande i pensionsförsäkring så skiljer beskattningen med cirka 650 000 kronor brutto till kapitalförsäkringens nackdel.

Nackdelar med pensionsförsäkring är dock att pengarna kan tas ut tidigast från 55 års ålder, under fem år och att den drabbas av en framtida okänd inkomstskatt. De flesta kan dessutom bara spara 1000 kr/månad. Är man egen företagare så kan man spara upp till 35 procent av inkomsten. I kapitalförsäkringen kan spara obegränsat belopp och man kan oftast ta ut allt på ett bräde som ett färdigbeskattat engångsbelopp.

Men ska man se på beloppen så är pensionsförsäkring i detta fallet värt 650 000 bruttokronor mer och det är ett mycket starkt skäl att rata kapitalförsäkring och istället välja pensionsförsäkring vid mycket långa spartider.

Utländska aktier i kapitalförsäkringar dubbelbeskattas


Det som ofta framförs som säljargument är att skatten på aktieutdelningar bara är 1 procent i kapitalförsäkring jämfört med 30 procent i normala fall. Något som dock sällan kommer fram när man tecknar en kapitalförsäkring är att om du har utländska aktier i kapitalförsäkringen så får du betala källskatt på dessas utdelning. Denna är oftast runt 15 procent av utdelat belopp. Detta beror på att denna så kallade källskatt dras redan vid källan i ursprungslandet och därefter får man betala avkastningsskatt utöver denna skatt.

Dubbelbeskattning med andra ord. Visserligen kan försäkringsbolaget dra av dessa pengar men till dags dato gör de dock inte det. Exempelvis säger Avanza och Nordnet att det helt enkelt är för komplicerat men att de kan ha en lösning på gång i framtiden.
Du kan ju alltid pröva att göra avdraget själv mot erlagd avkastningsskatt vilket dock Skatteverket gissningsvis kommer att neka.

Om du har en utländsk kapitalförsäkring kan du dock begära avräkning mot erlagd källskatt i din svenska inkomstdeklaration. Du skriver under ”Övriga upplysningar” att du begär avräkning för utländsk källskatt i försäkring och anger vilka belopp det rör sig om och vilka fonder/bolag som gett utdelning och i vilket land de finns.
Du kan även ha placerat i svenska aktier och fonder som gett utdelning i din utländska kapitalförsäkring. Då har Sverige innehållit svensk kupongskatt på utdelningen. Även den svenska kupongskatten kan du begära avräkning för under ”Övriga upplysningar”.

I tabellen till höger kan man utläsa källskattesatserna i olika länder. Lägg märke till att några aktier på den svenska börsen även drabbas av källskatt i en svensk kapitalförsäkring då de har sitt säte utomlands.
 

Kapitalförsäkringar omfattas inte av investerarskyddet men av särskild förmånsrätt

Investerarskyddet skyddar värdepapper till ett värde av 250 000 kronor om värdepappersbolaget skulle gå i konkurs. Märk väl skillnaden mot insättningsgarantin som ersätter upp till 100 000 euro per kund om exempelvis en bank skulle gå omkull. Det är dock olika skydd och ska egentligen inte jämställas. Pengar på ett bankkonto räknas som bankens tillgång och dessa pengar kan alltså gå till fordringsägare.

Så är det inte med värdepapper då dessa inte ägs av banken utan av kunden. Värdepapper ligger dessutom separerade från institutet så om det går omkull, så ska, om reglerna följts, inte kunder kunna drabbas. Men om inte regelverket följts och institutet missbrukat kundernas tillgångar så träder investerarskyddet in.

Men har du dina tillgångar i kapitalförsäkring så är det de facto försäkringsbolaget som äger tillgången och du omfattas inte av vare sig investerarskyddet eller insättningsgaranti.

Skulle försäkringsbolaget gå omkull omfattas dock försäkringstagarna av "särskild förmånsrätt" som är obegränsad av belopp. Denna förmånsrätt är ett mycket starkt skydd så starkt att många anser att vid värden över 100 000 euro så finns inget bättre skydd att få i Sverige idag.

Investeringssparkonot

Under en längre tid har konkurrensen mellan fondbolagen varit skral då kunderna inte velat byta fonder eftersom fondbyten utlöser kapitalvinstskatt. Dessutom är avkastningsskatten på kapitalförsäkringar lätt att undvika. Detta har uppmärksammats av politikerna som därför tog om  investeringskontot som ska råda bot på problemen med inlåsningseffekten och minska möjligheten till skatteplanering. Hur detta investeringskonto ska fungera är i skrivande stund inte klarlagt men om politikerna tittat på hur kapitalförsäkring fungerar så kan investeringskontot i ett nu göra kapitalförsäkring till något om hör hemma hos Hedenhös.

Investeringssparkonto skattas på ungefär samma sätt som Kapitalförsäkringar där skatteeffekten blir ca 1 % av hela sparandet för närvarande.

En stor fördel med investeringskonto framför kapitalförsäkring är att kunden står som ägare till aktier och kan därmed ägarregistreras till exempelvis stämmor och får därmed rösträtt.


Kapitalförsäkring omfattas inte av reglerna för förlustavdrag

Före år 2008 kunde man sälja sin kapitalförsäkring till exempelvis en familjemedlem med förlust och därmed göra förlustavdrag när kapitalförsäkringen sjunkit i värde. Om den steg i värde kunde man göra återköp och därmed undgå reavinstskatt. Men numera kan man inte agera på det sättet då det inte längre är tillåtet att göra förlustavdrag.

Antag att du har ett uppskov på exempelvis en vinst vid villaförsäljning. Detta uppskov kan du när som helst välja att ta fram hela eller delar av för beskattning. Om du då äger fonder som gått med förlust så kan du passa på att sälja dessa och ta fram motsvarande vinst från villaförsäljningen och därmed kvitta vinst mot förlust och på så sätt slipper du att skatta för villavinsten.

Om du har kapitalförsäkring och gör förlust går det inte att kvitta vinst mot förlust och då står du där med din vinstskatt som du före år 2008 kunde ha sluppit betala eller som den utan kapitalförsäkring slipper betala.

Kapitalföräkring kan bli utmätningsfri

Enligt Försäkringsavtalslag (2005:104) 15 kap så kan en kapitalförsäkring blir utmätningsfri. Att den är utmätningsfri innebär att den under försäkringstiden inte kan tas i anspråk av försäkringstagarens borgenärer. Utmätningsfriheten medför därmed att kapitalet i den inte ingår i en eventuell konkurs.

För att en kapitalförsäkring ska bli utmätningsfri så måste den gälla på försäkringstagarens eller dennes makes liv (numera även sambo enl FAL 15 Kap. 6 §) och att det inte betalats en premie som överstiger dubbla genomsnittet av de premier som betalats under försäkringstiden.

Premien måste alltså betalas löpande under 10 år och premiens belopp måste vara någorlunda jämnt fördelad över tiden. (källa: FAL 15 kap.)

Kapitalförsäkring kan användas till att frångå arvsordningen

Det finns åtskilliga exempel när kapitalförsäkring kan användas för att frångå den legala arvsordningen. Det brukar handla om tillämpad taktik mot exempelvis efterarvingar, bröstarvingar och särkullbarn. Då en premie betald till en kapitalförsäkring innebär att arvet är konsumerat under livstiden. 


Sammanfattning

Fördelar :
 • Ingen reavinstskatt på 30% vid försäljning (återköp). Istället en frivillig avkastningsskatt på ca 1% per år
 • Ingen skatt på utdelningar (gäller dock ej utländska aktier och kapitalförsäkringar se tabell)*
 • Enkel deklaration - försäkringstagaren redovisar enbart försäkringens värde inga köp eller försäljningar
 • Valfria placeringar i endera, fonder, depå eller traditionell förvaltning med garanti
 • Skattefria fondbyten, aktieköp och försäljningar
 • Flera bolag har courtagefria fondbyten
 • Kan göras utmätningsfri  - skyddar kapitalet från utmätning vid obestånd eller konkurs
 • Går att kombinera med försäkringsskydd så att ex 110% av beloppet utbetalas vid dödsfall
 • Valfria utbetalningar till valfri förmånstagare
 • Kan användas för generationsskifte då man inte behöver ta hänsyn till legala arvingar och arvslotter.
 • Kan belånas, observera att avkastningsskatt även kan dras på krediten.
 • Kan återköpas
 • Kan överlåtas
 • Inget tak för insättningar
Nackdelar:
 • Försäkrar inte kapitalet mot värdeminskning
 • Viss inlåsning av kapitalet
 • Ibland avgift till försäkringsbolaget / köpavgifter och courtage
 • Eventuella köpavgifter och courtage är inte avdragsgilla
 • Ej lönsamt vid låg avkastning under ca 5 procent
 • Avkastningsskatten tas ut även vid negativ avkastning
 • Inga förlustavdrag ( Däremot kvittas vinster och förluster inom försäkringen automatiskt.)
 • Politiska nackdelar:
  # Ny lagstiftning kan i ett slag göra kapitalförsäkring olönsamt
  # Risk för förmögenhetsbeskatting i framtiden
 • Insideraffärer är mycket svåra att spåra via kapitalförsäkring eftersom det är försäkringbolaget som står som ägare till värdepapper i försäkringen.
 • Saknar insättningsgaranti. Om banken skulle gå i konkurs så har dock försäkringstagaren "särskild förmånsrätt" vilket förmodligen är ett ännu starkare skydd på belopp över 100 000 euro.
 • Premien är inte avdragsgill, men utbetalning är i gengäld skattefri.
 • Ägarregistrering av aktier ej möjligt och du kan därmed inte rösta eller delta i bolagsstämmor
 • Det går enbart att flytta in pengar i försäkringen - inte akter eller fonder. Det finns dock exempel på personer som bildat aktiebolag och via detta flyttat in sin fastighet i försäkringen.

Jämförelse mellan några bolag


Det som framför allt skiljer bolagen åt är kostnaden. Vissa bolag är helt gratis men dessa saknar i gengäld rådgivning vilket kan bli förödande om man inte har stor erfarenhet av värdepapper. Bolag som har helt gratis kapitalförsäkring är exempelvis Skandiabanken, Nordnet och Avanza. Men i de flesta fall tjänar kunden på att få rådgivning. Även om kapitalförsäkringar med rådgivning brukar kosta någon procent mer per år så kommer kunden förmodligen att få mer än en procents bättre avkastning med rådgivning än utan.

Om man jämför de största bolagen som inkluderar rådgivning så vinner Nordea i längden då Nordea har lägst avgifter:

Bildspel med avgiftsjämförelse mellan några stora aktörer.


Några bolag med kapitalförsäkring
Avanza
Nordnet
Swedbank
SEB
Skandiabanken
Skandia
Nordea
Folksam
Handelsbanken

Läs mer!

20101203

Har du vunnit på Lotto? Eller ärvt en slant? Eller hittat en Picasso på vinden? Det finns en gammal klyscha som du borde lyssna till:

Lätt fånget, lätt förgånget.

Har man plötsligen blivit nyrik så ska man ta emot bra rådgivning. Det finns allför många exempel på människor som förlorat miljoner, ja miljarder och där de blir stående med skulder upp över öronen istället för ett kapital som skulle kunnat försörja hela släkten i eviga tider. Detta på grund av dålig eller obefintlig rådgivning.

Får man ett kapital så ska man givetvis ha kul för en rejäl slant men sedan så måste man vårda kapitalet som man vårdar en trädgård eller ett fruktträd och på så sätt kan man leva av frukten utan att göra slut på själva kapitalet.

Dessa för detta miljonärer gjorde inte det:

Burt Reynolds en lysande stjärna och miljonär till 1996 då han gick i konkurs.
Jean-Claude Van Damme succéfighter på film men privat har han skulder upp över öronen.
Showen Miami Vice gjorde Don Johnson rik men 2004 blev han bankrutt med sju miljoner i skulder.
Nicolas Cage, ännu en filmmiljonär som missat betala skatt och 2009 hade han 46 miljoner i skuld
Michael Madsen, konkurs 2009 med 29 miljoner i skulder.
Wesley Snipes fick tre års fängelse då han uppsåtligen undanhållit miljoner från beskattning.
Komikern Chris Tucker tjänade miljoner på sina filmroller men har idag skulder på över 100 miljoner kronor

Källa: Actionhjältarna som åkte på ekonomisk stryk - E24

Stephen Baldwin, "konkade" 2009 med miljoner i skuld
Pamela Anderson, har miljonskulder till en byggfirma och ytterligare miljoner i skatteskuld.
När komikern Comedian Sinbad a.k.a David "Sinbad" Atkins gick i konkurs 2000 med mellan 10-50 miljoner $ i skulder.

Den största konkursen på sistone är Michael Jacksons dödsbo där skulderna uppgick till över 1,5 miljarder kronor. Michael Jackson tjänade miljarder men levde sorgligt nog ändå långt över sina tillgångar.

Källa: Celebrities bankrupt recently

Donald Trump var så rädd om sitt rykte att han stämde en författare för ärekränkning 2007. Författaren hade råkat kalla honom för miljonär. Donald Trump menade på att det var han inte alls. Han var miljardär. År 2009 gick ett av Donald Trumps bolag i konkurs.

Kim Basinger köpte en stad för 20 miljoner dollar men gick ändå i konkurs
Superbloggaren Perez Hilton lever i sus och dus men gjorde det lite för mycket och gick i konkurs 2005.
Fd Världsmästaren i boxning Mike Tyson tjänade miljoner men spenderade ännu mer och gick i konkurs 2003 med 27 miljoner dollar i skuld.
Rapparen MC Hammer blev rik och berömd på 90-talet men tog på sig spenderbyxorna och gick i konkurs 1996 Med 13 miljoner dollar i skuld.

Källa: NYDailyNews.com Bankrupt Celebs

Nicole Murphy skilde sig från Eddie Murphy 2006. Hon fick då 100 miljoner kronor. År 2010 hade hon bara skulder kvar. Mångmiljonskulder.

Källa: Eddies ex jagas för megaskuld

Lotto
Michael Carroll vann 10 miljoner pund (ca 142 miljoner kronor) år 2002. År 2010 gick han i konkurs efter en extravagant livsstil.

Skotske John Currie vann 70 miljoner på lotto. Då förvandlades hans liv till en mardröm. Han började dricka, blev utslängd av hustrun och förlorade det mesta i finanskrisen.

Jack Whittaker vann otroliga 2 miljarder kronor 2002 och nu är allt borta. Han säger att det, "Finns inga gränser för hur livet kan straffa en" På åtta år har han åkt dit för rattfylla, varit inblandad i över 500 rättsfall, blivit av med hela vinsten, skilt sig från sin fru och varit med om tre familjemedlemmars död."

 Sportstjärnor är inget undantag från regeln att lätt fånget lätt förgånget.
Aftonbladet skriver om mångmiljonärerna inom sporten i USA:

"78 procent av alla professionella amerikanska fotbollspelare i NFL är utblottade två år efter pensionen. Detsamma gäller 60 procent av basketspelarna i NBA fem år efter att de avslutat karriären."

Så vad gör man för att behålla sina pengar? Det är helt enkelt så att man måste skaffa mindre utgifter än inkomster.

Läs mer!

20101124

Hur ska man investera på enklast sätt globalt i sin egen bank ?
(Artikeln är uppdaterad 31 jan 2014.)

En mix av följande fonder kan vara lämpligt för exempelvis ett månadssparande:

Swedbank Robur:
25%   Swedbank Robur Indexfond Sverige
50%  Swedbank Robur Indexfond USA
10%  Swedbank Robur Indexfond Asien
15% Swedbank Robur Privatiseringsfond (ej indexfond)


20% Swedbank Robur Indexfond Sverige
50% Swedbank Robur Indexfond USA
15% Swedbank Robur Indexfond Asien
15% Swedbank Robur Indexfond Europa Man kan krydda till det hela med lite japan- och rysslandfonder om man vill ha lite mera drag i portföljen.

SEB:
100% SEB Etisk Global Indexfond – Lux ack

Nordea:
45% Nordea Indexfond Sverige
55% Nordea Etiskt Urval Global (ej indexfond)


100% Nordea Global Index

Handelsbanken:
100% Handelsbanken Global Index Etisk

100 % Handelsbanken Global Index Criteria


Lycka till!

Källa: http://morningstar.se
Läs mer!

20101116

Lars-Erik Forsgårdh, ekonomie doktor och ordförande i Aktiefrämjandet har sin uppfattning klar om vad PPM-rådgivarna ägnar sig åt:

- "Min ärliga uppfattning är att det är ett rent geschäft. De kan hävda att de ger valuta för pengarna men de har inga bevis för den saken."

Affärsvärlden skriver om PPM-rådgivarnas avgift:

"Lars-Erik Forsgårdh rekommenderar sparare som har svårt för att välja själva att i stället placera de 500 kronorna i en indexfond och låta PPM-pengarna ligga i en annan indexfond eller stå kvar på Sjunde AP-fondens ickevals-fond, kallad Såfa."

Källa
Affärsvärlden: Välj bort dyra PPM-rådgivare
Läs mer!

20100926

Om du bara vill se hur ett placeringsförslag i indexfonder kan se ut så kan du hoppa över detta avsnitt och gå direkt längst ned i artikeln.

Vetenskap och beprövad erfarenhet säger att indexfonder är investerarens bästa vän. Det är inget nytt och har varit ett faktum så länge indexfonder funnits och bevisades av forskare redan innan indexfonder fanns. Men vilka indexfonder ska man då investera i?

Kunskapen om hur man vetenskapligt ska placera sitt kapital har funnits under lång tid. Redan i början av 1900-talet fanns det empiriska tester av börserna, och hur man ska fördela eller på finansspråk hur man allokerar kapitalet.

Allokera betyder att fördela eller tilldela. På siten svaronline.se hittade jag följande definition av allokera:
"Avsätta för bestämt ändamål. Begreppet resursallokering används ofta vilket avser statens eller offentliga myndigheters planmässiga fördelning av krediter eller produktionsfaktorer mellan olika näringsgrenar, branscher eller företag."

När man allokerar brukar man ta hänsyn till vilken tidshorisont placeraren har och vilken tolerans mot fluktuationer i marknadsvärdet spararen vågar utsätta sig för under spartiden. Man brukar använda andelen räntefonder för att minska fluktuationerna och aktiefonder för att öka fluktuationerna i investerarens portfölj. I denna artikel syftar dock allokeringen på vilka indexfonder man bör ha i sin portfölj och inte vilka räntefonder.

Att alludera indexfonder

Alludera betyder enligt synonymer.se att
anspela, hänsyfta, antyda och häntyda.

En alluderad allokering av indexfonder skulle således kunna betyda att detta är en antydan till en fördelning av kapitalet i vilka indexfonder som generellt skulle kunna vara lämplig. Men man ska vara medveten om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida placeringar och att fonder även indexfonder både kan stiga och sjunka i värde.

Men med hjälp av allokering så minskar i alla fall risken och förhoppningsvis så ökar även möjligheten till en god avkastning.

Allokering mellan räntefonder och aktieindexfonder


Ett och annat gupp får man räkna med.
Här kommer jag inte att behandla allokering mellan räntefonder och aktiefonder utan jag utgår ifrån att placeraren har en tidshorisont på minst 10 år och att kapitalet under denna tid tillåts fluktuera, det vill säga att det har ingen betydelse att kapitalet går ned i värde emellanåt utan det viktigaste är att avkastningen optimeras.

Som investerare måste man vara beredd på att själva kapitalet alltså både kan minska och öka i värde under spartiden eftersom det vi här är mest intresserade av är själva "räntan" eller avkastningen av kapitalet.


Ett kapital kan vandra i generationer.
Kapitalet ser vi här som en åker som ger skörd. Det är skörden vi är fokuserade på och det är den vi ska leva av. Vi tänker inte avyttra eller äta av själva åkern i sig utan den ska vi bara så, gödsla, harva och ploga så det spelar inte så stor roll hur den ser ut bara den ger god avkastning i slutändan. Åkern är här en bild på kapitalet och skörden är avkastningen av kapitalet. En åker kan vara en välsignelse för många generationer och på samma sätt ska man se sitt kapital och därför skilja på kapitalet och avkastningen av kapitalet.

Om man investerar på lång sikt finns det ingen anledning att ha räntefonder i sitt sparande. Räntefonder kan ha en förväntad avkastning på kanske 4 procent per år och aktieindexfonder kan ha en förväntad avkastning på 10 procent. Så jag förstår inte de rådgivare som rekommenderar

Ska det luta så ska det!
räntefonder för långsiktigt sparande. Varför ska man rekommendera en produkt som ger lägre avkastning till investeraren?

Det finns ett skäl och det är att rådgivaren vill skydda sin egen rygg. Räntefonder fluktuerar nämligen mycket lite och är därmed "tryggare". I själva verket ger de dålig avkastning och då är det betydligt tryggare i längden att få bra avkastning och låta kapitalet åka berg-och-dalbana. Berg-och-dalbanan är nämligen ofarlig i det långa loppet så länge man inte hoppar av i farten.

Allokering mellan olika branscher - diversifiering i indexfonder

En klassisk allokering när man köper aktier brukar vara att köpa telecom och läkemedel. Det brukar nämligen vara så att telcomakterna går upp när läkemedelsaktierna går ned och tvärtom och därmed får man en jämnare fördelning av hela portföljen och den går inte så kraftigt upp och ned, svängningarna bli helt enkelt mindre trots att man har bra avkastning.

Varje enskild aktie har en egen unik risk och utöver den unika risken utsätts aktierna för marknadsrisk. Dessa två risker, unik- och marknadsrisk utgör tillsammans aktiens totalrisk.

Den unika risken kan man ta bort från sin portfölj genom att köpa många aktier och därmed får i princip bara marknadsrisk. Detta kallas att diversifiera sin portfölj. Det bästa sättet att få många olika aktier i sin portfölj är att strunta i att köpa enskilda aktier och i stället köpa en indexfond. Indexfonder innehåller nämligen massor av olika aktier. Det är också det billigaste sättet att diversifiera eftersom man ofta få betala mycket i courtage (avgifter) när man själv försöker diversifiera.

Allokering mellan olika geografiska regioner

Om man investerar allt sitt kapital i ett enskilt land så ligger man pyrt till om det skulle gå dåligt för det landet eller den regionen. Därför bör man inte lägga alla ägg i samma...land. Man ska alltså även diversifiera mellan olika geografiska regioner. Detta brukar kallas att placera globalt.

Det finns globala indexfonder som man på detta sätt kan placera i och därmed få en automatisk allokering både mellan olika branscher och olika geografiska regioner.

Tyvärr brukar globala indexfonder kosta en slant i avgifter och om man bor i exempelvis Sverige kanske man vill placera mer i Sverige än vad den globala indexfonden gör. Sverige utgör nämligen bara en procent av världsekonomin och därför brukar den svenska delen i en global indexfond inte vara speciellt stor. USA däremot utgör 51 procent av världsekonomin och ska därför enligt detta resonemang dominera i en global portfölj.

Historisk sett har Svenska börsen givit god avkastning och dessutom är man Svensk och vill värna och stödja Sverige så kan det vara goda skäl att ha en högre andel än en procent i sin portfölj. Den som bor och verkar i Sverige slipper dessutom valutarisken när man investerar i Sverige. Jag brukar rekommendera 25 procent i Sverige och 75 procent utomlands.

Personlig allokering?

Nu ska man vara medveten om att det kan finnas skäl för att inte rekommendera något alls i Sverige för en svensk. Antag att du bor i Sverige och har ditt jobb där, kanske en villa där och dina tjänstepensioner där. Ditt företag kanske är svenskt och har sina tillgångar i Sverige.

Du är alltså väldigt exponerad riskmässigt rent geografiskt mot Sverige och då strikt riskmässigt borde du inte ha även dina besparingar i Sverige.

Som rådgivare ska man ta hänsyn till vilket yrke en kund har. Jobbar kunden på ett telecomföretag så är ju denna redan riskmässigt utsatt för telecom och skulle det gå dåligt för telecombranschen så kan kunden bli arbetsös. Därför ska en kund som jobbar inom telecom ha mindre exponering mot telecom än exempelvis en kund som jobbbar med läkemedel. Skullle telecomkunden bli arbetslös och dessutom har sina placeringar inom telecom så blir det ju en dubbel smäll när denne blir arbetslös och kundens besparingar dessutom sjunker i värde.

På samma sätt borde man ta hänsyn till var en kund bor och var företaget kunden jobbar för har sina tillgångar och huvudsakliga marknader rent geografiskt.

I denna artikel kommer jag dock ändå att generalisera och rekommendera 25 procent i Sverige eftersom som jag tidigare sagt Sverige har gått bra historiskt sett och det finns dessutom utomordentligt fina svenska indexfonder med låga avgifter och bra riskspridning.


Två allokeringsdimensiner - Storlek och Värde

Man brukar skilja mellan stora bolag och småbolag, tillväxtbolag och värdebolag. "Generellt kan man säga att värdebolag kännetecknas av:

- En hög utdelning i förhållande till priset på aktien, det vill säga hög direktavkastning
- Företaget har värdefulla tillgångar som inte redan är inräknade i aktiens pris
- Attraktiva nyckeltal gällande tillgångar, försäljning, vinst, tillväxtpotential och kassaflöde
- Stabil vinsttillväxttakt och mindre prisvariation i aktiekursen."

"När det gäller tillväxtbolag kännetecknas dessa istället av:

- Låg eller ingen utdelning
- Den förväntade tillväxttakten i intäkter och vinster är högre än genomsnittet
- Hög priskänslighet på aktien vid förändringar i vinsttillväxten
- Snabba prisförändringar medför högre risk än för genomsnittsaktien"

"De olika egenskaperna hos respektive bolagstyp gör att aktierna vanligtvis går olika bra i olika tider. I skakiga börsperioder går oftast värdebolagsaktier bättre relativt sett medan tillväxtbolagens aktier utvecklas bättre i tider med stor riskaptit på börsen och god ekono­misk tillväxt" (källa: LF)

Om man därför vill allokera för en lång tidsperiod där både goda och dåliga konjunkturperioder kommer att avlösa varandra så bör man sätta av ungefär lika delar i dessa olika dimensioner av bolag med en lätt övervikt i indexfonder som är riktade mot små bolag.


Sälj INTE när börsen rasar!
På detta sätt kan man sedan bekymmerslöst slippa att engagera sig i hur konjunkturen utvecklas och tillbakalutad kunna slappna av när det är dåliga tider och tidningsrubrikerna skriker om börsras och depression.

Det finns en devis som säger, "Buy on bad news", det vill säga att man ska investera när nyheterna skriker ut dåliga börsnyheter och den kan man lugnt tillämpa om man ligger allokerad rätt. Då kan man alltså göra precis tvärtom mot vad tidningarna rekommenderar. När de säger, sälj så köp för då är det rea på börsen och kan du vänta ut stormen så efter regn kommer solsken.

Hur mycket bör man spara?

De flesta internationella rådgivare är överrens om att ca 12-15 procent av din bruttolön är rimligt att spara. (källa: Yahoo Finance.) Om du har ett svenskt kollektivavtal så avsätts mellan ca 2-4 procent av din lön redan idag till pension och då kanske du även har avsättning via det almänna pensionssystemet och exempelvis PPM så för en svensk med kollektivavtal är en rekommenderad nivå ca 10 procent av bruttolönen. Se även artikeln Tiondeprincipen.

Avgiften en avgörande aspekt

När man jämför fonder så brukar det påpekas att man ska titta på kvalitativa och kvantitativa mått. Dessa mått har dock ingen större relevans när det gäller indexfonder. Men ett mått finns som är avgörande för alla fonder nämligen förvaltningsavgiften. Den påverkar resultatet kraftigt för både indexfonder och vanliga aktivt förvaltade fonder.

Avgifterna kan vara giftiga!

När du placerar i en fond ska du försöka tänka dig gärna 10 år framåt i tiden eftersom det är en långsiktig placering. Om du tänker 10 år framåt ska du även ta avgiften gånger 10 det vill säga att om vi antar att avgiften i din fond är 1,7 procent så tar du avgiften gånger 10 och får då siffran 17 procent. Om du inte har någon avkastning i fonden så har 17 procent av ditt kapital gått till förvaltaren. Det är en avsevärd kostnad.

Förhoppningsvis kommer du dock att ha avkastning i fonden och då kommer dessa siffror inte att stämma men de ger i alla fall en tankeställare. Tänk istället en fond med 0,4 procent i avgift. Där blir slutresultatet 4 procent av ditt kapital i avgift under en tioårsperiod. Om man jämför 17 procent med 4 procent så inser de flesta investerare att låga avgifter är att eftersträva. Det finns dessutom forskning som visar att låga avgifter och bra avkasting hänger ihop tvärtemot vad man skulle kunna tro.

De flesta fonder jag rekommenderar här är så kallade ETF, vilket kommer från engelskans Exchange Traded Funds. Dessa fonder handlas direkt på börsen och därför kan de handlas från många olika banker utan att de är knutna till en specifik bank. Dessa fonder brukar ha mycket stora volymer och därmed låga årliga avgifter, dock får man betala courtage vid köp och försäljning.

Deutche Bank och UBS är nya på den svenska marknaden med ETFs som är i princip gratis. De har i skrivande stund inte så stor omsättning och spreadarna är stora vilket gör att jag avvaktar med att rekommendera dem idag. I morgon kan dock dessas produkter vara mycket intressanta.


Luta dig tillbaka och slappna av.
Det dubbla undantaget är Avanza Zero som är en fond knuten till Avanza Bank. Denna fond har inga avgifter alls och är därmed den billigaste fond som tänkas kan. Avanza Bank går till och med ut och lovar en rymdresa till den som hittar minsta lilla avgift i fonden.

När man alluderat och allokerat sina fonder kan man luta sig tillbaka och då är det viktigt att man slappnar av och inte försöker parera nedgångar eller pricka uppgångar i marknaden. Det finns åtskilliga bevis på att det fungerar dåligt att vara en aktiv förvaltare.

Alluderat allokeringsförslag

Med tanke på det som jag skrivit ovan så skulle ett lämpligt förslag på några indexfonder vara:

 • 25 procent i Avanza Zero avgift 0% (eller annan svensk indexfond)
 • 12 procent i Vanguard Ftse All World Ex Us Etf (VEU) avgift 0.25%
 • 13 procent i Spdr S&P500 (SPY) avgift 0.09%
 • 25 procent i Vanguard Ftse All World Ex Us Small Cap Etf (VSS) avgift 0.40%
 • 25 procent i Vanguard Small-Cap ETF (VB) avgift 0.14%Basen består av småbolagsindexfonder, i mitten större globala bolag och i toppen en svensk indexfond.


Kommentarer emottages tacksamt. Hör av dig om du hittar något fel, förbättringsförslag eller bara för att du gillar indexfonder!

/David Winther
Läs mer!

20100925

I Sverige och Europa har det varit svårt att få rådgivning när det gäller indexfonder. Nu öppnar dock en firma som passande nog heter Passive Management, vilket just placeringar i indexfonder är det vill säga passiva placeringar. Vetenskap och beprövad erfarenhet bevisar att passiva investeringar slår aktiva investeringar på sikt, så denna firma är inne på rätt spår om de är ute efter att ge sina kunder bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risknivå.

De flesta placerare vill undvika risk men risk är inte något ondskefullt i sig utan något man ska ha i sin portfölj i lagom dos. Att dosera denna risk är något man kan behöva hjälp med av rådgivare.


Passive Management använder sig av Dimensional Fund Advisors indexfonder. Dimensional är idag förmodligen världens bästa indexfondförvaltare. Deras fonder kan man som småsparare dock inte investera i. Använder man sig av en professionell rådgivningsfirma så kan de dock placera dina besparingar i Dimensionals fonder. Dimensionals fonder har låga avgifter och det finns ett samband mellan låg avgift och god avkastning.

Amerikanska indexfondrådgivare tar ut en avgift på upp till 1,6 procent per år och med den avgiften inräknad slår de aktivt förvaltade fonder rejält på fingrarna. Passive Managements avgift på 1 procent känns väldigt human i jämförelse.

Vad jag kan se så har inte Passive Management ännu något tillstånd från Finansinspektionen. Det är med stor nyfikenhet jag kommer att följa Passive Managements framtida utveckling och jag önskar dem lycka till!

Källa och mer läsning:
De lanserar fonderna som ingen bank vill sälja
Läs mer!

20100906

Antag att du köper en villa för 2,5 MKr och du betalar en ränta på 3% så har du en kostnad på 75000 kr/år. (2,5% x 2,5 Mkr).

En villa stiger i värde med genomsnitt 10% per år. (Man bör dock vara beredd på att den kan sjunka i värde flera år i rad.) När du säljer villan får du alltså en intäkt på 250 000 kr/år. (10% x 2,5Mkr)

Kostnad -75000 kr
Intäkt 250000 kr (ska skattas)
Skatt 22% -55000 kr
_________________
Vinst 120000 kr /år

På tio år har du tjänat 1,2 Mkr nominellt. Detta är mycket lågt räknat eftersom jag inte räknat med ränta-på-ränta-effekten.

Se fler Spartips.
Läs mer!

20100902

Att bankerna låter kunderna handla hejvilt är inte så konstigt då de tjänar stora pengar på avgifterna men att de överhuvudtaget tillåter handel i egen bok är mycket underligt.

Vetenskap och beprövad erfarenhet bevisar att tradingverksamhet är en förlustaffär för tradern. Men det är uppenbarligen så att många banker inte lyssnar på sådant som empiriska fakta utan tar stora risker för att tjäna lite extra och då kommer de förr eller senare att gå på en mina.

Det spelar ingen roll om man anses som Stockholms bästa trader - förr eller senare rasar allt ihop och det är därför jag alltid rekommenderar indexfonder eftersom de ger den bästa avkastningen till investeraren och med den stora riskspridning som finns i en indexfond så slipper man många otrevliga överraskningar.

Jag har skrikit ut bevisen för detta under flera år - varför är det så få som lyssnar?

Relaterat:
     Miljonförlust för kungens bolag - kungen börsbolag | Veckans Affärer
Läs mer!

20100826

Jag gör en liten tankevurpa här men jag tror detta spartips håller.

Gift dig - spara en miljon.

Det är nämligen så att Swedbanks privatekonomer räknat ut att en skilsmässa kostar en miljon på en tioårsperiod så då vore det inte så långsökt att anta att man sparar en miljon på att gifta sig.

Så om din tilltänkta konstrar så har du nu ytterligare ett starkt argument för att spola glasberget.

Källa:
Skilsmässan kostar 10000 i månaden - hd.se


Kolla in fler Spartips här.
Läs mer!

20100822

En samlad slutsats av flera akademiska studier ger följande resultat vid jämförelse mellan indexfonder och vanliga aktivt förvaltade fonder:


 • På 1 års sikt slår indexfonder 71 procent av alla fonder.
 • På 5 års sikt slår indexfonder 85 procent av alla fonder.
 • På 10 års sikt slår indexfonder 91 procent av alla fonder.
 • På 25 års sikt slår indexfonder 95 procent av alla fonder.
 • På 50 års sikt slår indexfonder 98 procent av alla fonder.


Källa
M. Dahlqvist, S. Engström och P. Söderlind, Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35:409-423 (2000) (Wikipedia)
Läs mer!

Ska man lita på proffsen eller inte? Andra kvartalet 2010 kunde man lita på analytikerna mer än vanligt. De hade ungefär 50 procent rätt i sina analyser.

"²Analytikerna gör sitt bästa kvartal sedan vi började med undersökningarna i början av 2009², säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet."

Källa:
di.se - Bara varannan analys prickar rätt
Läs mer!

20100805

DN skriver i artikeln "Matlådan gör comeback" att konsumentverket uppskattar den ekonomiska besparingen med matlåda till 900 kr per månad. Om vi stoppar in 900 kr i en indexfond med 10 procents avkastning under 10,5 arbetsmånader per år i 45 arbetsår så har vi  7473 000 kr i fonden.

Räkna med ränta på ränta.

Se fler Spartips.
Läs mer!

Dagens tips gäller slipsar från Dressman i Vällingby Centrum. Där köpte min hustru sju finfina slipsar för 100 kr. Det var ett rejält klipp eftersom de var prismärkta 299 kr per styck. Det blir en besparing på 1993 kr.

Slipsarna var fjolårets modell och det kan jag stå ut med! :)

Märke: Batistini
Material: Siden
Läs mer!

20100605

Antag att Marcus äter lunch i normala fall för 79 kr. Men om Marcus istället avhämtar sin lunch och äter den på jobbet så kostar den bara 70 kr. Besparingen blir 9 kr om dagen vilket är 1980 kr per år om han jobbar 220 dagar om året.

Sparar man 1980 kr per år i en svensk indexfond med avkastningen 10 procent per år så har Marcus efter ett yrkesliv på 45 år sparat ihop 1565775 kr.

Räkna med ränta på ränta.

Se fler Spartips.


Relaterat:

Aftonbladet har snott konceptet ovan!
Läs mer!

Jag fick denna fråga på email i veckan:

"Kollade upp fonder på Swedbanks sida [...] Tror de skriver (om jag minns rätt och inte blandar ihop saker heller) t.ex. att om man sparar 500 kr/månaden med 7% avkastning så skulle det bli nåt på 80.000 på tio år, men när jag själv räknar på om man tar 500 i månaden och lägger i madrassen i tio år så blir ju det 60.000! Ingen jätteskillnad tycker jag, och då har jag inte ens tagit upp att tio år är väldigt lång tid!"

Du har helt rätt, när det gäller ränta på ränta så blir små skillnader stora först på sikt och det är oerhört viktigt att få bra avkastning. Professor Albert Einstein sade att,
 "Ränta på ränta är den starkaste kraften i Universum!"

Du kan själv räkna dessa exempel vår ränta på ränta kalkylator.

Spara 500 kr i månaden (6000 kr per år) i 10 år ger med en ränta på:

Ränta kronor
0         60000
3         70847
7         88702
10       105187
13       124886

Detta är ju inte speciellt imponerande. Men käre brevskrivare tålamod är en dygd. Låt oss säga att du istället sparar 500 kr i månaden i 30 år med 10 procents avkastning då har över 1 miljon kr. Det är den första miljonen som är svårast för nästa kommer redan efter sju år och du har tre miljoner efter ytterligare 3,5 år. Sparar du ytterligare 10 år så har du 8 miljoner kr.

Men jag skulle rekommendera dig att spara 1000 kr i månaden istället för 500 kr, då går det snabbare.


Mer läsning: Spartips
Läs mer!

Jag fick denna fråga i ett email i veckan:

"Kollade upp fonder på Swedbanks sida, de verkar ha t.ex. Swedbank Robur och sånt, men inte ser jag de nämner 'globala indexfonder'."

Bankerna nämner inte sina indexfonder i första taget. De flesta banker anser sig nämligen kunna slå index vilket dock bevisligen är en chimär. Jag gick in på www.morningstar.se och sökte på ordet "index" och valde Swedbank Robur som fondbolag och då fick jag upp indexfonderna Sverige, USA, Asien och Europa. Om man lägger 10 procent i Sverige och 50 procent i USA resten av sitt kapital i varje av de resterande fonderna så har man fått en någorlunda global fördelning.

Landet USA utgör 50 procent av världsekonomin och nationen Sverige utgör en procent, så Sverigefonden ska man egentligen lägga lite mindre kapital i. Dessutom är Swedbank Roburs indexfond Sverige dyr med en avgift på 0,7 procent, vilket är dyrast av alla svenska indexfonder.

Källa:
www.swedbank.se
www.morningstar.se
Läs mer!

20100530

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi föreslår att avdraget för pensionssparande slopas. Detta föreslår de i en tid då vi med stor säkerhet vet att de offentliga pensionspengarna inte räcker fullt ut för framtidens pensionärer.

Förslaget minskar pensionen med 600 000 kr för en låginkomsttagare som pensionssparar. Detta beror på att avkastingsskatten är ca en halv procent lägre för pensionsförsäkring än för kapitalförsäkring.

Beräkningen är gjord på en låginkomsttagare och pensionssparare som sparar 1000 kr i månaden i 40 år i jämförelse med motsvarande kapitalförsäkringssparare. Båda placerar i en svensk indexfond med 10 procents avkastning vilket motsvarar historisk avkastning på den svenska börsen under 100 år med hänsyn tagen till 2 procents inflation.

För en höginkomsttagare blir förlusten ännu större.

Relaterat
e24 | "Slopa avdrag för pensionssparande"
Läs mer!

Även svensson utan speciella kunskaper, förmågor eller kontakter kan tjäna stora pengar på proptradingen. Det är nämligen väldigt enkelt att ta rygg på tradingen, trots att de som sysslar med sådant gör allt i sin makt för att mörka hur det går till.


Gammal är äldst.
Proptrading eller Proprietary trading som det egentligen heter är när handlarhusen, mäklarna ser affärsmöjligheter och handlar i eget namn istället för åt en kund.

Det handlar oftast om att vara snabbast i dessa affärer. Och eftersom mäklarhusen hade kurserna först förr så kunde de göra snabba korta affärer och därmed tjäna en slant i så kallat arbitrage.

Idag har alla tillgång till börskurserna nästan samtidigt. Idag hänger inte en människohjärna med i handeln då det är supersnabba datorer som handlarna programmerat att göra affärerna. Idag handlar det om tusendelar av en sekund i proptradingen. Så den som har snabbast dator med de snabbaste programmen tar hem dessa affärer.

Denna trading gör att marknaden, det vill säga börsen blir effektiv vilket är något mycket positivt för småspararen som investerar rätt. Det är nämligen mycket enkelt att ta rygg på proptradingen genom att investera i indexfonder. Ju effektivare marknaden är desto lönsammare är det att investera i indexfonder och det är dessutom det billigaste sättet att dra nytta av proptradingen.

Relaterat:
Affärsvärlden | Så fungerar proptrading
Indexfond.nu | Så skuggar du superdatorns högfrekventa handel
Läs mer!

20100429

- "Indexfonder har höga genomsnittliga betyg och det är ett bevis på att man får bättre avkastning med en indexfond eftersom kostnaderna är lägre"
Jonas Lindmark, analytiker på Morningstar.

Källa
E24: Välj bort dina blandfonder
Läs mer!

20100422

Sveriges bästa fondförvaltare, Skandia Fonder AB har 30 fonder idag. Endast 3 av dem slog sitt jämförelseindex efter 15 år.


Skandia går i sitt marknadsbrev för april månad 2010 till hårt angrepp på ett par indexfonder och menar att deras fond Skandia Sverige har överträffat dem. Det är sant någon enstaka fond då och då kan ha tur och överträffa motsvarande indexfond. Men det finns gott om vetenskapliga bevis på att det inte går att förutsäga vilken aktivt förvaltad fond som kommer att slå index.

Skandia är ett bra exempel av jämföra med index eftersom Skandia är utsedd till Sveriges bästa fondförvaltare och "har haft högst avkastning av alla fondförsäkringsbolag på ett, tre och fem års sikt." (Enligt en undersökning från tidskriften Risk & Försäkring nr. 14 2009.)

Men hur är det då med Sveriges bästa fondförvaltare? Har dess fonder slagit sina index långsiktigt?
I tabellen nedan finns alla Skandia Fonder ABs fonder med 10 års historik. De har betydligt fler fonder än så men de fonder som gått dåligt har åkt ur sortimentet så av de fonder som fanns för 10 år sedan är det bara 18 stycken kvar. Dessa fonder är alltså gräddan av alla fonderna.

Slog de bästa fonderna index under en period av 5,10 eller 15 år?

NAMN

5 år

10 år

15 år

Skandia Småbolag Sverige

JA

NEJ

-

Skandia Realräntefond

NEJ

JA

-

Skandia Kapitalmarknad

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Idéer För Livet

JA

JA

-

Skandia Aktiefond Sverige

JA

JA

JA

Skandia Försiktig

JA

NEJ

-

Skandia Penningmarknad

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Likviditetsfond

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Cancerfonden

JA

JA

JA

Skandia Världsnaturfonden

JA

JA

JA

Skandia Balanserad

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Aktiefond Far East

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Offensiv

JA

JA

-

Skandia Aktiefond Europa

NEJ

NEJ

-

Skandia Aktiefond Världen

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Aktiefond USA

NEJ

NEJ

NEJ

Skandia Aktiefond Japan

NEJ

NEJ

JA

Skandia Time Global

NEJ

NEJ

-

Av de bästa av de bästa av aktiva fonder i Sverige med en historik på minst 15 år har endast 3 av 11 stycken slagit index. Av de resterade 7 fonderna med 10 års historik från Sveriges bästa fondförvaltare har endast 2 stycken slagit index. Ingen av fonderna har dock lyckats att slå index konstant under hela mätperioden.

Ska man då investera i dessa fonder som slagit index? Nej, efter 10-15 år är det stor risk att förvaltaren snart lämnar fonden.Tabellen visar med all önskvärd tydlighet att indexfonder är det bästa alternativet för placeraren.

Källa:
skandia:banken marknadsbrev april 2010
Morningstar.se 2010-04-22

Läs mer!

20100419

Du har säkert hört historien om att 80 procent av bilförarna anser att de kör bättre än genomsnittet. Samma sak är det med fondsparande, många tror helt enkelt att de kan välja fonder som slår index, men det kan de inte."
Jonas Lindmark, redaktör och ansvarig utgivare på Morningstar


Owen Lamont, finansiell ekonom på det amerikanska universitetet Yale, har i sin forskning visat att småsparare är hopplöst dåliga på att hänga med marknaden. Det blir som att försöka hoppa på ett tåg som redan gått. I en intervju i tidningen Fokus råder han småsparare att satsa på en global indexfond och sen luta sig tillbaka."

Källa:
E24, Indexfonder bästa valet
Läs mer!

20100416

Visste du att 10 procent fler människor dog den 1 januari 2005 än 2004? Det berodde på att arvsskatten avskaffades 1 januari 2005 enligt professor Henry Ohlsson tillsammans med forskaren Marcus Eliason i en studie.

De spekulerar i att man kanske kan hålla sig vid liv lite längre om man vet att det lönar sig. Men jag undrar om inte det finnes en del skelett i garderoben här. Tänk dig att din anhörige avlider i sin säng på nyårsafton. Om det inte är ett oväntat dödsfall så är nog frestelsen stor att inte anmäla dödsfallet förrän på nyårsdagen.


Var var han på nyårsafton 2004?

Ett annat scenario skulle kunna vara den patient som man beslutar att stänga av respiratorn för men  väntar några timmar, till efter tolvslaget.

Hur som helst dog 10 procent fler personer efter att arvsskatten avskaffades.

Arvskatten var en riktigt förskräcklig skatt. Totaleffekten av arvskatt och realisationsvinstskatt ihop var ofta över 100 procent av förmögenheten. Det berodde på att arvsskatten var som värst upp till 70 procent och ovanpå det realisationsvinstskatt på 30 procent. Om tillgångarnas värde sjönk mellan dödsdagen och avyttringsdagen kunde skatten bli över 100 procent.


Benjamin Franklin (mannen på sedeln) myntade begreppet, "Tid är pengar."
Men ett halvår innan han dog sade han att, "det finns bara två saker 
som man kan vara säker på, döden och skatterna."

Källa:
Affärsvärlden Juridik
Wikipedia
Läs mer!

20100404

Superdatorn Cray
Är du snabbare än en superdator?
Då ska du köpa akter.

Många småsparare tror att de kan hitta den rätta aktien att köpa för dagen. Men under tiden småspararen funderar över om just denna aktie är den rätta har en superdator redan köpt aktien och sålt den tusentals gånger.

Idag finns superdatorer programmerade med kunskaper som skulle ta hundratals år för småspararen att plugga in och på en tusendels sekund tar datorn investeringbeslut, köper och säljer och överblickar hundratusentals aktier samtidigt på börser över hela jordklotet.

Och inbilla dig inte att din fondförvaltare har en superdator som investerar dina pengar. De förvaltare som har det berättar det inte för någon utan håller det hemligt. De investerar bara sina egna pengar och släpper inte in några småsparare.

Det enda sättet att komma i närheten av överlista dessa superdatorer är att skugga dess beslut och det gör man enklast genom att investera i en indexfond. Då kan du dra nytta av att dessa superdatorer gör marknaden enormt effektiv och den bästa investeringen på en effektiv marknad är en passiv placering i en indexfond.

Källa
E24: Snabbast vinner på den hemliga handeln.
Läs mer!

20100329

Annika Creutzer ger i E24 tio tips till den som vunnit 215 miljoner kr. Till att börja med uppmanar Creutzer vinnaren att ljuga om vinsten och dess storlek. Men hur ska du kunna lita på en rådgivare som uppenbarligen är en lögnare?? Jag skulle vilja kontra med mina tips istället.

1. Ljug inte! Offra inte din moral. Lögner avslöjas och du kommer att förlora vänner och vinna fiender. I värsta fall hamnar du i fängelse om du ljuger för myndigheterna.

Antag att Socialdemokraterna vinner valet och vi får förmögenhetsskatt. Då kommer din förmögenhet att synas i taxeringskalendern och så småningom reciteras denna kalender i tidningarna och din lögn är avslöjad. Om du ljuger för skattemyndigheten för att inte hamna i taxeringskalendern så riskerar du att bli straffad för skattebrott.

2. Säg inte nej, ge bort alla dina oplacerade pengar. De pengar du vill behålla placerar du i exempelvis stiftelser och kapitalförsäkringar så de är utom räckhåll för tiggare. När de kommer till dig kan du sanningsenligt säga att du inte kommer åt pengarna och be dem istället om ett bidrag.

3. Kräv ingen sparränta av banken. Det näst sämsta stället att placera dina pengar är på ett konto med ränta. Sådana konton har över tiden inte givit bättre avkastning än inflationen och du förlorar därmed dina pengar. Placera allt i globala indexfonder där du får bra riskspridning.

4. Betala inga skulder! Idag är räntan på de flesta skulder lägre än förväntad avkastning på en global indexfond. Låna istället mer pengar och placera i indexfonder. Då kan du dessutom när tiggarna kommer visa dina skulder och be om hjälp att betala dem. ;)

5. Vad du än gör så gå inte in och ljug på banken. De är de första att kolla upp dig innan du ens satt din fot innanför dörren. Om du då står där och ljuger kommer du dels bli avslöjad och dels kommer du att få helt fel rådgivning. En bankrådgivare tar nämligen stor hänsyn till exempelvis förmögenhetens storlek i sin rådgivning och är skyldig att göra det enligt lag. Om du ljuger för rådgivaren kommer du att få fel råd i bästa fall och i värsta fall blir du svartlistad som en mytoman vilken bankerna sedan inte vill ta i med tång ens.

6. Här kan du gott lyda Creutzers råd att exempelvis ge till välgörenhet.

7. Här kan du gott lyda Creutzers råd att skriva testamente. Du kan också lägga pengar i en kapitalförsäkring och där själv välja förmånstagare och därmed frångå den legala arvsordningen.

8. Här kan du gott lyda Creutzers råd att hålla dig nykter så att du inte talar bredvid mun. Men det är ett lustigt råd må jag säga - jag har aldrig givit ett sådant till någon kund...

9. Placera alla pengarna på en gång. Gå till en licensierad rådgivare på din bank och be om en sparplan för dina slantar. Placera inte pengar på konto - då förlorar du avkastning

10. När du går till en licensierad kompetent rådgivare sprider han/hon riskerna globalt och mellan olika branscher. Be om att få indexfonder då det är de placeringarna som historiskt sett givit den bästa avkastningen och de lägsta avgifterna.

Källa:

E24: Tio tips till dig som vinner 215 miljoner
Läs mer!