Indexfonder vinner i längden

20120206


Släng dumburken och få valfrihet.

Sälj din gamla dumburk eller släng ut den och ring radiotjänst och avregistrera din tv-avgift.

Det du sparar (år 2012), är en radio- och tv-avgift på 519 kronor för tre månader. Det blir en årsavgift på 2 076 kronor per hushåll eller företag.

Om du sparar 2076 kr per år i 40 år med 10 procents avkastning så har du fått ihop 1 010 704.36 kr.

Idag går det att kolla program på datorn istället via exempelvis de olika play-kanalerna. Detta är dessutom betydligt mycket bättre då man kan stoppa och spola fram eller tillbaka.

Och när det gäller nyheter finns det betydligt mer och bättre på nätet än på tv-burken. Du behöver inte heller bli påtvingad Public Service's subjektiva val av nyheter.

Källa:
Radiotjänst i Kiruna AB (kolla här innan du agerar. Man måste exempelvis fortsätta betala tv-avgift om du har kvar din gamla VHS-video.)

Ränta på ränta kalkylator.
Läs mer!

20120201

Investeringssparkonto eller som det också kallas investeringskonto eller ISK är en ny sparform från 2012 för att investera i aktier, fonder och andra finansiella instrument för småspararen.

Peter Norman,
hjärnan bakom
investeringssparkontot.
Foto: Johan Oedmann
Syftet är att även banker och värdepappersbolag ska kunna erbjuda ett skattegynnat sparande likt kapitalförsäkring som bara försäkringsbolag kunnat erbjuda tidigare. Ändamålet här är inte att stärka bankerna ytterligare utan att bättra på konkurrensen och stimulera sparandet.

Är investeringssparkonto då bättre än kapitalförsäkring?


En fördel med investeringssparkonto är att man har rösträtt vid bolagsstämmor vilket man inte har med kapitalförsäkring. Detta kan i och för sig vara en nackdel eftersom en klar fördel med kapitalförsäkring är att försäkringsbolaget står som ägare och du slipper skylta med dina tillgångar.

Utöver detta är är den skattepliktiga schablonintäkten på investeringssparkontot kvittningsbar mot kapitalförluster och utgifter i inkomstslaget kapital, vilket inte avkastningsskatten på kapitalförsäkring är. Detta är dock ett ganska marginellt avdrag eftersom skatten gissningsvis kommer att vara ca 1 procent per år i snitt. Det finns ingen förlustavdrag på investeringssparkonto vilket om det vore tillåtet skulle ge en mycket större effekt.

Vid en konkurs har kapitalförsäkring varit ett tryggt alternativ för den som har belopp över 100 000 euro eftersom den statliga insättningsgarantin gäller upp till det beloppet. För aktier och fonder gäller Investerarskyddet med beloppet 250 000 kr. Om man istället har haft sina besparingar i kapitalförsäkring så omfattas de av Särskild förmånsrätt vilket är ett starkt skydd av kapitalet och Särskild förmånsrätt har dessutom ingen beloppsbegränsning. När det gäller investeringssparkonto står du själv och inte banken som ägare till tillgångarna och därmed kan eventuella gäldenärer inte kräva ut dessa tillgångar och du får behålla dem så till vida att inte banken förskingrat dem redan. I normalfallet ska dock kundernas värdepapper hållas skilda från bankens tillgångar i ett eget bolag just för att skydda dessa från dylikt förfarande.

Då det är en schablonskatt på ca 1 procent per år ska man undvika att ha kontanter eller räntefonder på sitt investeringssparkonto då det är betydligt fördelaktigare med ett vanligt sparkonto utan schablonskatt. Tänk dig själv om du har 1 procent ränta på kontanterna så äter schablonskatten upp hela förtjänsten.

En nackdel med investeringssparkonto är att du själv inte har rätt att bestämma vad som händer med pengarna efter din död. Investeringssparkonto följer nämligen normala arvsregler. Om du istället har en kapitalförsäkring kan du själv välja förmånstagare som kan vara vem som helst till och med en organisation.

Investeringssparkonto kan ej heller tecknas av företag däremot fungerar kapitalförsäkring utmärkt för företag.

Investeringssparkonto kan ej samägas av flera personer vilket fungerar med kapitalförsäkring.

Investeringssparkonto går inte att knyta till något försäkringsmoment vilket kapitalförsäkringen automatiskt är - exempelvis en livförsäkring.

Något som kan bli ett krångelmoment är beskattningen som är ett kapitel för sig. På investeringssparkonto ska du betala skatten själv. När det gäller en svensk kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som ordnar detta. I många fall kommer shablonintäkten via kontrolluppgift att vara förifylld på deklarationsblanketten med undantag för de fall där du flyttar in befintliga värdepapper på investeringssparkontot för då räknas det som en försäljning och du måste ta till sköna blankett K4.

Här följer ett citat från regeringen.se:

Skatten på investeringssparkontot ska beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:
1. värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal
2. belopp som betalats in till investeringssparkontot under året
3. värdet av finansiella instrument som förts över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året
4. värdet av finansiella instrument som överförts från någon annans investeringssparkonto under året.

Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som utgörs av statslåneräntan den 30 november kalenderåret före beskattningsåret. Den summa som då kommer fram kallas schablonintäkt och beskattas med 30 procent.

Följande räkneexempel kan illustrera detta: Kontoinnehavaren K har ett investeringssparkonto. Vid ingången av första kvartalet under år 2 har han aktier, fondandelar och kontanta medel som är värda sammanlagt 10 000 kr. Under första kvartalet år 2 betalar K in 4 000 kr till kontot och sedan ytterligare 4 000 kr under kvartal två. Värdet på K:s innehav i Investeringssparkontot vid ingången av kvartal två antas då vara 14 000 kr och vid ingången av kvartal tre och fyra 18 000 kr. Kapitalunderlaget för K:s investeringssparkonto uppgår för år 2 till en fjärdedel av 68 000 kr (10 000 + 14 000 + 18 000 + 18 000 + 4 000 + 4 000 = 68 000), dvs. till 17 000 kr (68 000 / 4). För att få fram schablonintäkten ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november år 1. Statslåneräntan vid angiven tidpunkt uppgår i exemplet till 3 procent. Schablonintäkten är alltså 17 000 kr * 3 % = 510 kr. Schablonintäkten beskattas med 30 procent och skatteuttaget uppgår således till 153 kr. Skatten utgör 0,9 procent av kapitalunderlaget (153 / 17 000).

Om man för över aktier och andra finansiella instrument som man redan äger ses det som en försäljning vilket betyder att personen ifråga blir beskattad som om instrumenten sålts för marknadsvärdet vid överföringen. Överföringen ses också som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget.
Enkelt! Eller hur? ;-)

Investeringssparkonto är inte tillåtet för aktier där du eller om närstående äger mer än 10 procent i av tillgångarna i företaget.

Den nya fondskatten som infördes 2012 drabbar vare sig kapitalförsäkring eller investeringssparkonto.

Mer läsning
https://www.insattningsgarantin.se
Läs mer!